VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE RAAMOVEREENKOMST

om gebruik te mogen maken van het EU Soap Quality System

 

Artikel 1: Begrippen

 1. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Gildewerk welke van toepassing zijn op elke uit de Raamovereenkomst voortvloeiende Nadere overeenkomst.
 2. Bijlagen: de bijlagen behorende bij de Raamovereenkomst en opgesomd onder artikel 5 van de Raamovereenkomst.
 3. Cosmeticaverordening: Verordening 1223/2009/EG van 30 november 2009 (met toepasselijke wijzigingsverordeningen) van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten.
 4. CPNP: Cosmetic Products Notification Portal (databank) van de Europese Commissie ten behoeve van de uitvoering van de Cosmeticaverordening.
 5. EU Soap Quality System: Kwaliteitssysteem van Gildewerk Quality Systems waardoor Zeepproducten kunnen worden gemaakt en op de markt kunnen worden gebracht waarmee wordt voldaan aan de Cosmeticaverordening.
 6. Gildewerk c.s.: Gildewerk Quality Systems en/of Gildewerk.
 7. GMP-regels: de productie van cosmetische producten dient te geschieden volgens “goede productiepraktijken” (Good Manufacturing Practice), waarbij de norm NEN-EN-ISO 22716 als richtsnoer wordt gehanteerd.
 8. Grondstoffen: alle verbruiksgoederen die benodigd (kunnen) zijn bij vervaardiging en/of verkoop van Zeepproducten en die Gildewerk verkoopt aan ondernemingen.
 9. Ingrediëntendeclaratie: etiket waarop staat welke grondstoffen in het eindproduct aanwezig zijn.
 10. Labelmaker: verplicht te gebruiken softwareprogramma met alle artikelinformatie, waarmee o.a. een logboek gegenereerd wordt als ook unieke batchnummers en overige verplichte etiketinformatie.
 11. Nadere overeenkomst: de naar aanleiding van de Raamovereenkomst nader te sluiten overeenkomst c.q. overeenkomsten tussen Partijen, waaronder – maar niet uitsluitend – orders bij Gildewerk.
 12. Ondernemer: de partij waarmee Gildewerk c.s. een raamovereenkomst voor gebruik van het EU Soap Quality System sluiten.
 13. PIF: Product Information File of productinformatiedossier. Deze bevat alle productinformatie over een zeepproduct.
 14. Productieruimte: de ruimte of ruimtes waar de Ondernemer met gebruik van het EU Soap Quality System haar Zeepproducten maakt.
 15. Raamovereenkomst: de overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het gebruik van het EU Soap Quality System door de Ondernemer, waar de onderhavige bijlage onderdeel van uitmaakt.
 16. Workshops: de workshop “Basiscursus zeepmaken” en de workshop “Kwaliteitssysteem”.
 17. Zeepproducten: cosmetische rinse-off producten, waaronder – maar niet beperkt tot – zeep, badzout, bruisballen en halffabricaten.

 

Artikel 2: Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden behoren bij en zijn van toepassing op de tussen Partijen gesloten Raamovereenkomst strekkende tot het gebruik van het EU Soap Quality System van Gildewerk Quality Systems. Door gebruik van het EU Soap Quality System en het voldoen aan alle in de Raamovereenkomst (inclusief de bijlagen, waaronder dit onderhavige document welke is opgenomen bij de Raamovereenkomst) te noemen voorwaarden kan de Ondernemer Zeepproducten produceren en op de markt brengen c.q. aanbieden onder de verantwoordelijkheid van Gildewerk Quality Systems, waarbij voorts wordt voldaan aan de eisen die de Cosmeticaverordening daaraan stelt.
 2. Om gebruik te mogen maken van het EU Soap Quality Systems is de Ondernemer verplicht om:
 • een periodieke jaarlijkse vergoeding aan Gildewerk Quality Systems te betalen zoals vermeld in de prijslijst.
 • de Workshops “Basiscursus zeepmaken” en “Kwaliteitssysteem” te volgen, een en ander onder de condities zoals hierna vermeld in artikel 3;
 • de voor de productie van haar Zeepproducten benodigde Grondstoffen af te nemen bij Gildewerk, een en ander onder de condities zoals hierna vermeld in artikel 4;
 • te voldoen aan de regels die met betrekking tot hem als Ondernemer worden gesteld zoals hierna vermeld in artikel 5;
 • zijn Productieruimte in te richten volgens de vereisten zoals nader opgesomd in artikel 6;
 • bij de productie van haar Zeepproducten te voldoen aan de productievoorwaarden zoals gesteld in artikel 7;
 • bij de productie van haar Zeepproducten te werken met en gebruik te maken van de Labelmaker van Gildewerk Quality Systems, een en ander onder de voorwaarden zoals vermeld in artikel 8;
 • mee te werken aan audits, een en ander zoals omschreven in artikel 9;
 • zich te houden aan het orderproces, zoals omschreven in artikel 10;
 • tijdig voor betaling zorg te dragen, zoals omschreven in artikel 11;
 • indien nodig mee te werken aan een recall, een en ander zoals omschreven in artikel 12;
 • geen inbreuk te maken op de rechten van intellectuele eigendom, zoals omschreven in artikel 13;
 • Gildewerk c.s. te vrijwaren voor aanspraken van derden indien de Ondernemer niet voldoet aan de op haar rustende verplichtingen zoals omschreven in artikel 14;
 • de in artikel 15 en 16 opgenomen exoneratiebedingen te aanvaarden;
 • geheimhouding te betrachten zoals nader omschreven in artikel 17;
 • zich te houden aan de overdrachtsbepalingen, een en ander zoals omschreven in artikel 18;
 • het boetebeding uit artikel 19 te aanvaarden;
 • de bepalingen zoals omschreven in artikel 20 in acht te nemen.

 

Artikel 3: Workshops “Basiscursus zeepmaken” en “Kwaliteitssysteem”

 1. Gildewerk verzorgt de workshop “Basiscursus zeepmaken” welke bij aanvang van de Raamovereenkomst door minimaal één medewerker van de Ondernemer dient te worden gevolgd en met succes te worden afgerond.
 2. Gildewerk Quality Systems verzorgt – naast scholing en bijscholing – de workshop “Kwaliteitssysteem” welke driejaarlijks door minimaal één medewerker van de Ondernemer dient te worden gevolgd en met succes te worden afgerond.
 3. De kosten voor het volgen van de Workshops komen voor rekening van de Ondernemer en zijn vermeld in de prijslijst.
 4. Gebruik van en productie onder het EU Soap Quality System mag door de Ondernemer enkel en alleen plaatsvinden onder toezicht en verantwoordelijkheid van een medewerker van de Ondernemer die de Workshops succesvol heeft afgerond en minimaal eens in de drie jaar is bijgeschoold.
 5. Gildewerk en Gildewerk Quality Systems kunnen gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst verdere bijscholing aan de Ondernemer verplichten, waar de Ondernemer op eerste verzoek aan zal voldoen.

 

Artikel 4: Verplichte afname Grondstoffen en inbreng van een eigen grondstof

 1. Ten behoeve van het EU Soap Quality System mag enkel worden gewerkt met de Grondstoffen van Gildewerk (behoudens hetgeen onder artikel 4 lid 3). Het receptenboek behorende bij het EU Soap Quality System bestaat uit duizenden recepten voor het maken van Zeepproducten bestaande uit producten van Gildewerk, welke recepten zijn goedgekeurd en gedeponeerd bij het CPNP. Dientengevolge mogen enkel deze producten worden gebruikt aangezien Gildewerk Quality Systems alleen daarvoor kan instaan. Derhalve is de Ondernemer tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst (inclusief eventuele verlengingen daarvan) verplicht alle grondstoffen voor de productie van Zeepproducten enkel en alleen bij Gildewerk in te kopen en te gebruiken.
 2. De prijzen van de grondstoffen van Gildewerk zijn dagprijzen, wat inhoudt dat deze dagelijks (kunnen) worden gewijzigd en geactualiseerd. De actuele geldende prijzen zijn op ieder moment te raadplegen via de webshop van Gildewerk, op welke prijzen de Ondernemer 2% korting krijgt bij iedere bestelling bij gebruik van haar unieke kortingscode.
 3. Van lid 1 kan enkel worden afgeweken indien de Ondernemer haar eigen grondstof wenst te gebruiken c.q. toe te voegen (zoals bijvoorbeeld een grondstof door haarzelf of in de betreffende streek verbouwd c.q. geproduceerd). Teneinde te kunnen instaan voor de kwaliteit dient de Ondernemer hiervoor vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming te hebben ontvangen van Gildewerk Quality Systems. Gildewerk Quality Systems zal dienaangaande voorwaarden stellen en aan de Ondernemer een additionele vergoeding in rekening brengen.

Artikel 5: Voorwaarden met betrekking tot de Ondernemer

 1. De Ondernemer is met haar onderneming ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en dient steeds op eerste verzoek van Gildewerk c.s. een actueel afschrift van deze inschrijving aan haar te verstrekken.
 2. De Ondernemer dient Gildewerk c.s. onverwijld op de hoogte te stellen indien ingrijpende wijzigingen in de onderneming van de Ondernemer zullen plaatsvinden en, als gevolg van die wijzigingen, de uitvoering van de Raamovereenkomst en/of Nadere overeenkomsten kan worden beïnvloed. Dit is aan de orde in – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot – de situatie dat een gediplomeerd werknemer van de Ondernemer niet meer werkzaam zal zijn voor de Ondernemer.

Artikel 6: Voorwaarden met betrekking tot de Productieruimte van de Ondernemer

 1. De Ondernemer werkt volgens de GMP-regels en draagt ervoor zorg dat zijn Productieruimte schoon en hygiënisch is waarbij de Ondernemer voldoet aan de aanvullende vereisten uit de voorwaarde productieruimte.
 2. De Productieruimte van de Ondernemer dient voor het inwerkingtreden van de Raamovereenkomst door Gildewerk Quality Systems te zijn goedgekeurd.
 3. Indien een fysieke keuring van de Productieruimte door Gildewerk Quality Systems op korte termijn niet mogelijk is, kan zij haar voorwaardelijke goedkeuring verlenen op basis van verstrekt beeldmateriaal door de Ondernemer van de Productieruimte. Een definitieve goedkeuring kan enkel volgen na een fysiek bezoek van Gildewerk Quality Systems.
 4. Als door een door Gildewerk Quality Systems geconstateerd gebrek geen goedkeuring aan de Productieruimte van de Ondernemer wordt gegeven omdat deze niet voldoet aan alle door Gildewerk Quality Systems gestelde eisen, dient de Ondernemer (behoudens een geval als in lid 5) binnen bekwame tijd voor zodanige werkzaamheden zorg te dragen dat de Productieruimte wel voldoet.
 5. Indien een in lid 4 door Gildewerk Quality Systems geconstateerd gebrek van dusdanige aard is dat Gildewerk Quality Systems niet meer kan instaan voor de Ondernemer, dient op eerste verzoek van Gildewerk Quality Systems de productie door de Ondernemer met onmiddellijke ingang te worden gestopt.

Artikel 7: Voorwaarden met betrekking tot de productie door de Ondernemer  

 1. De Ondernemer zal zich bij de uitvoering van haar activiteiten houden aan wet- en regelgeving.
 2. De Ondernemer is verplicht haar Zeepproducten conform de receptuur van het EU Soap Quality System te produceren en zich daarbij te houden aan de door Gildewerk c.s. gestelde voorwaarden en condities.
 3. Productie en op de markt brengen van Zeepproducten door de Ondernemer vindt in beginsel plaats onder de naam van de Ondernemer, met daarbij de vermelding van de standaard receptnaam van het betreffende zeepproduct zoals in het EU Soap Quality System vermeld.
 4. Indien de Ondernemer haar Zeepproduct onder een andere naam op de markt wenst te brengen dan onder de standaard receptnaam zoals vermeld in het EU Soap Quality System, dient de Ondernemer hiervoor – onder vermelding van de beoogde naam c.q. namen – schriftelijk toestemming te vragen aan Gildewerk Quality Systems. de Ondernemer is gehouden dienaangaande een aanvullende vergoeding te betalen zoals omschreven in de prijslijst. Goedkeuring door Gildewerk Quality Systems geschiedt te allen tijde schriftelijk en kan onder voorwaarden plaatsvinden.
 5. De Ondernemer dient Gildewerk Quality Systems elk kwartaal twee door haar in het voorliggende kwartaal geproduceerde, nog niet verkochte zeepproducten uit haar voorraad in de originele verpakking kosteloos ter beschikking te stellen ten behoeve van kwaliteitsonderzoek. Gildewerk Quality Systems kan op verzoek dienaangaande specifieke batchnummers uit de voorraad van de Ondernemer verlangen.
 6. De Ondernemer zal van elke partij Zeepproducten die zij produceert minstens twee referentiemonsters van minimaal tien gram achterhouden c.q. bewaren voor een termijn van vijf jaar. Deze referentiemonsters dienen in een goed afgesloten en hiervoor geschikte verpakking voorzien van etiket op kamertemperatuur te worden bewaard, in een donkere afgesloten ruimte welke niet voor derden toegankelijk is, binnen het bedrijfsgebouw van de Ondernemer waar ook de Productieruimte zich bevindt. de Ondernemer dient na een verzoek van Gildewerk Quality Systems uiterlijk binnen 14 dagen het gevraagde referentiemonster c.q. de gevraagde referentiemonsters aan haar te verstrekken.

Artikel 8: Labelmaker

 1. De Ondernemer ontvangt van Gildewerk Quality Systems inloggegevens ten behoeve van het gebruik van (de software van) het EU Soap Quality System, waaronder de Labelmaker. De Ondernemer zal veilig en zorgvuldig met de door Gildewerk Quality Systems verstrekte inloggegevens omgaan en zal deze niet aan derden verstrekken.
 2. De Ondernemer zorgt ervoor dat het etiket van het zeepproduct is geproduceerd met de Labelmaker en in ieder geval de volgende informatie bevat:
 • De naam “EU Soap Quality System”;
 • Het adres van “EU Soap Quality System”, welke dient te zijn onderstreept;
 • Merk- en productnaam, inclusief de omschrijving van het product;
 • Functie van het product;
 • Naam van de ondernemer;
 • Hoeveelheid, in stuks en/of milliliter of gram;
 • Batchnummer;
 • Ingrediëntendeclaratie;
 1. Zonder schriftelijke toestemming van Gildewerk Quality Systems is het niet toegestaan claims op het etiket te vermelden, zoals bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – dat een product dermatologisch getest is.

 

Artikel 9: Audit

 1. Gildewerk c.s. zullen op regelmatige basis controle uitvoeren bij de Ondernemer, waaraan de Ondernemer onvoorwaardelijk haar medewerking zal verlenen.
 2. De Ondernemer zal Gildewerk c.s. te allen tijde op eerste verzoek toegang verschaffen tot alle ruimtes van haar bedrijfsgebouw in verband met keuring of controle van de Productieruimte en/of de processen en/of producten teneinde het maken van Zeepproducten volgens de standaarden en waarborgen van Gildewerk c.s. te controleren.

Artikel 10: Orders

 1. De Ondernemer zal orders met betrekking tot de Grondstoffen voor haar Zeepproducten plaatsen via de webshop van Gildewerk.
 2. Indien Gildewerk de order van de Ondernemer accepteert, zal Gildewerk dit na ontvangst van de in lid 1 bedoelde order schriftelijk of per e-mail aan de Ondernemer bevestigen door middel van een orderbevestiging waarmee een Nadere overeenkomst tussen Gildewerk en de Ondernemer tot stand is gekomen.
 3. Indien de inhoud van de in het vorige lid bedoelde acceptatie afwijkt van de inhoud van de door de Ondernemer gedane order, zal de Ondernemer aan de inhoud van de acceptatie van Gildewerk gebonden zijn, tenzij zij binnen één (1) werkdag na verzending door Gildewerk van de acceptatie Gildewerk schriftelijk of per e-mail wijst op de afwijking.
 4. Na acceptatie van een order zal Gildewerk de Zeepproducten leveren conform de geaccepteerde order. Gildewerk is bevoegd de order in termijnen te leveren.
 5. Iedere order die zal worden geplaatst onder de gelding van de Raamovereenkomst, zal worden beheerst door de inhoud, bepalingen en voorwaarden van de Raamovereenkomst. Op orders die worden geplaatst onder de gelding van de Raamovereenkomst zijn voorts de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van Gildewerk van toepassing. De Ondernemer bevestigt hierbij dat de Algemene Voorwaarden van Gildewerk aan haar ter beschikking zijn gesteld, dat zij daarvan kennis heeft genomen en de inhoud en gelding daarvan op elke uit de Raamovereenkomst voortvloeiende Nadere overeenkomst heeft aanvaard. Voor zover de Raamovereenkomst van de Algemene Voorwaarden van Gildewerk afwijkt, gaat de Raamovereenkomst voor.
 6. De algemene voorwaarden van de Ondernemer zijn niet van toepassing op de Raamovereenkomst noch op Nadere overeenkomsten (orders) die onder de gelding ervan zullen worden geplaatst.

Artikel 11: Betalingen en verzuim

 1. Betaling door de Ondernemer zal plaatsvinden in euro’s.
 2. Gildewerk Quality Systems zal de Ondernemer ter zake het gebruik van het EU Soap Quality System periodiek een factuur toezenden, welke per automatische incasso wordt voldaan.
 3. Gildewerk c.s. zullen de Ondernemer ter zake de Workshops voor aanvang hiervan een factuur toezenden, welke vóór aanvang van de Workshop door de Ondernemer zal worden voldaan.
 4. Bij Gildewerk bestelde Grondstoffen dienen in beginsel direct bij bestelling via de webshop te worden betaald. Indien bestelling op een andere door Gildewerk geaccepteerde wijze plaatsvindt, zal Gildewerk hiervoor aan de Ondernemer een factuur toesturen.
 5. Indien Gildewerk c.s. in een geval geen voorafgaande betaling verlangen, dient de Ondernemer binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. De Ondernemer zal bij de betaling altijd het factuurnummer van de betreffende factuur vermelden.
 6. De Ondernemer is niet bevoegd betalingen aan Gildewerk c.s. op te schorten of te verrekenen.
 7. Er vindt nimmer restitutie plaats over door de Ondernemer aan Gildewerk c.s. betaalde bedragen.
 8. Indien een betaling op de vervaldag uitblijft, raakt de Ondernemer zonder aanmaning in verzuim en is zij Gildewerk c.s. over het achterstallige bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de overige rechten die Gildewerk c.s. ten opzichte van de Ondernemer wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken.
 9. Indien Gildewerk c.s. genoodzaakt zijn hun vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor rekening van de Ondernemer, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd wordt op 15 % van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van € 750,– (zevenhonderdvijftig euro).
 10. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.

Artikel 12: Recall

 1. Een recall houdt het geheel van maatregelen in die zien op het terugroepen en uit de handel nemen van Grondstoffen en/of reeds door de Ondernemer geproduceerde en al dan niet op de markt gebrachte Zeepproducten, ongeacht de redenen van de terugroepactie. Dit houdt mede in de maatregelen die gericht zijn op het terugroepen van (mogelijk) gevaarlijke, onveilige of gebrekkige Grondstoffen en/of Zeepproducten, het staken van de verkoop van (mogelijk) gevaarlijke, onveilige of gebrekkige Grondstoffen en/of Zeepproducten, alsmede alle maatregelen die gericht zijn op het voorkomen dat (mogelijk) gevaarlijke, onveilige of gebrekkige Grondstoffen en/of Zeepproducten verder worden geleverd en/of anderszins ter beschikking worden gesteld.
 2. De Ondernemer is op eerste verzoek van Gildewerk c.s. verplicht om onverwijld alle medewerking te verlenen aan een recall van een of meer Grondstoffen en/of Zeepproducten die naar het oordeel van Gildewerk c.s. en/of de bevoegde autoriteiten (mogelijk) gevaarlijk, onveilig of gebrekkig zijn.
 3. De aan een recall verbonden kosten komen in beginsel voor rekening van Gildewerk c.s. Dit leidt uitzondering indien de recall op grond van de Raamovereenkomst of de wet onverhoopt voor risico van de Ondernemer komt, zoals – maar nadrukkelijk niet beperkt tot – het geval dat de Ondernemer zich bij productie van haar Zeepproducten niet heeft gehouden aan de door Gildewerk c.s. gestelde voorwaarden waardoor (mogelijk) gevaarlijke, onveilige of gebrekkige Zeepproducten op de markt zijn gebracht, als gevolg daarvan een recall noodzakelijk is geworden. Alle aan de recall verbonden kosten komen alsdan voor rekening van de Ondernemer, net als alle uit de recall voor Gildewerk c.s. voortvloeiende schade.
 4. Ongeacht voor wiens risico de recall komt, is de Ondernemer te allen tijde verplicht haar eigen kosten te dragen die betrekking heeft op de inzet van personeel en bedrijfsmiddelen om de gewenste recall uit te voeren.
 5. Indien de Ondernemer niet onverwijld uitvoering geeft aan een verzoek van Gildewerk c.s. en/of de bevoegde autoriteiten tot het uitvoeren van een recall, is de Ondernemer direct in verzuim en zijn alle kosten verband houdende met de recall en alle uit de weigerachtige houding van de Ondernemer voortvloeiende schade voor rekening van de Ondernemer, ongeacht voor wiens risico de recall komt.
 6. De aard en omvang van de spoedeisendheid van een recall wordt beoordeeld door Gildewerk c.s., of afhankelijk van de omstandigheden van het geval, door de bevoegde autoriteiten.
 7. De Ondernemer is te allen tijde verplicht en gehouden om schade en kosten zo veel als mogelijk te beperken voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.
 8. De Ondernemer is voorts verplicht om – voor zover mogelijk – een register bij te houden van alle door haar op de markt gebrachte c.q. aangeboden en geleverde Zeepproducten op een zodanige wijze dat eenvoudig kan worden herleid aan wie (namen, adressen, woonplaatsen van klanten/eindgebruikers) zij op een bepaalde datum en op welke plaats een of meer Zeepproducten heeft verkocht en geleverd.

Artikel 13: Rechten van intellectuele eigendom

 1. De Ondernemer erkent dat Gildewerk Quality Systems rechthebbenden is van en uitsluitend bevoegd is tot het in licentie geven van alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooien, auteursrechten, ontwerpen, modellen, domeinnamen, merkenrechten, handelsnamen, knowhow en alle overige commerciële rechten en handelsgeheimen, documenten etc. in relatie tot het EU Soap Quality System inclusief de Labelmaker en alle door Gildewerk Quality Systems gedeponeerde recepten. Er vindt op geen enkele wijze overdracht plaats van welk intellectueel eigendomsrecht dan ook aan de Ondernemer, tenzij expliciet anders schriftelijk overeengekomen. Het voorgaande is tevens van toepassing op zaken die in het bijzonder zijn ontworpen en/of ontwikkeld ten behoeve van de Ondernemer.
 2. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gildewerk Quality Systems, is het de Ondernemer niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten van Gildewerk Quality Systems te gebruiken. Het is de Ondernemer onder geen beding toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten van Gildewerk Quality Systems aan te passen, te verwijderen en/of wijzigen. Voor het geval Gildewerk Quality Systems aan de Ondernemer toestemming geeft om haar intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, geldt te allen tijde dat de Ondernemer ervoor zorg dient te dragen dat er geen schade wordt toegebracht aan het onderscheidend vermogen, de reputatie, de geldigheid en/of de goodwill van deze intellectuele eigendomsrechten. Het is de Ondernemer voorts niet toegestaan merken en/of recepten te registeren die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de merken en/of recepten van Gildewerk Quality Systems, waardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek of waardoor het publiek wordt misleid.
 3. De Ondernemer zal Gildewerk Quality Systems onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen van alle inbreuken of mogelijke inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van Gildewerk Quality Systems die haar ter kennis zijn gekomen. De beslissing om juridisch op te treden tegen voornoemde inbreuken, is te allen tijde voorbehouden aan Gildewerk Quality Systems.

Artikel 14: Vrijwaring

 1. Indien de Ondernemer niet voldaan heeft aan alle door Gildewerk c.s. aan de Ondernemer opgelegde voorwaarden en condities, als gevolg waarvan Gildewerk c.s. daarvoor aansprakelijk worden gesteld door een derde partij is de Ondernemer aansprakelijk en zal zij Gildewerk c.s. daarvoor vrijwaren.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid en schade

 1. Indien de Ondernemer zich bij productie en/of op de markt brengen c.q. aanbieden van haar Zeepproducten niet aan alle door Gildewerk c.s. gestelde voorwaarden en condities heeft gehouden, als gevolg waarvan door Gildewerk c.s. direct en/of indirect schade is geleden, van welke aard dan ook, is de Ondernemer jegens Gildewerk c.s. aansprakelijk voor de geleden schade.
 2. Dat Gildewerk Quality Systems als ‘verantwoordelijk persoon’ als in artikel 4 van de Cosmeticaverordening is aangemerkt, laat onverlet dat Gildewerk c.s. niet aansprakelijk zijn voor door de Ondernemer geleden schade, tenzij deze het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van Gildewerk c.s. In dat geval zijn Gildewerk c.s. enkel en alleen aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van Gildewerk c.s. wordt gedekt, en wel tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 3. Indien de verzekeraar van Gildewerk c.s. om welke reden dan ook niet overgaat tot uitkering, dan wel de schade onverhoopt niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid in het voorkomende geval beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende overeenkomst. Gildewerk c.s. zijn niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade (waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst), immateriële schade of andere gevolgschade van de Ondernemer daarbij inbegrepen.
 4. Gildewerk c.s. zijn voorts niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 16 van deze voorwaarden.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Gildewerk c.s.

Artikel 16: Overmacht

 1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Gildewerk c.s. om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van Gildewerk c.s. kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden Gildewerk c.s. van de verplichtingen tot nakoming.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, onlusten, pandemieën, molest, terrorisme, natuurrampen, stormschade, brand, aardbevingen, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, ijsgang, werkstakingen, bedrijfsbezettingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, problemen op zee, verkeersbelemmeringen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan machinerieën, diefstal van goederen, computerstoringen waaronder – maar niet beperkt tot – storingen met betrekking tot het EU Soap Quality System inclusief de Labelmaker, hack van systemen Gildewerk c.s., storingen in elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en kabel-, telefoon- of andere communicatienetwerken zoals e-mail, wanprestatie van derden die door Gildewerk c.s. zijn ingeschakeld, storingen in de toelevering door derden, maatregelen en/of belemmeringen in de ruimste zin van het woord met betrekking tot de levering van zaken, evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van leveranciers van Gildewerk c.s. evenals bezorgproblemen in geval van zogenaamd moeilijk bezorgbare adressen vallen ook onder deze overmachtsbepaling.
 3. Ingeval van overmacht hebben Gildewerk c.s. het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de Raamovereenkomst en/of Nadere overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Ondernemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

 

Artikel 17: Geheimhouding

 1. Partijen verbinden zich alles in het werk te stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van en over de andere bij de Raamovereenkomst betrokken partijen en van en over de Raamovereenkomst en/of Nadere overeenkomsten, waaronder – maar niet beperkt tot – informatie over het EU Quality System inclusief de Labelmaker en door Gildewerk Quality Systems gedeponeerde recepten, ter kennis of in handen van derden komt. Een en ander geldt niet indien er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat en/of indien de openbaarmakende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting.
 2. Het in lid 1 bepaalde blijft van kracht tot vijf jaar na de Raamovereenkomst, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 18: Overdracht

 1. Gildewerk c.s. zijn bevoegd om ter uitvoering van hun verplichtingen uit de Raamovereenkomst en uit Nadere overeenkomsten derden in te schakelen.
 2. Gildewerk c.s. zijn bevoegd om hun rechten en verplichtingen uit de Raamovereenkomst en uit Nadere overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen.
 3. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gildewerk c.s. is de Ondernemer niet gerechtigd om ter uitvoering van haar verplichtingen uit de Raamovereenkomst en uit Nadere overeenkomsten derden in te schakelen.
 4. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gildewerk c.s., is het de Ondernemer niet toegestaan haar rechten en verplichtingen uit de Raamovereenkomst en uit Nadere overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen.

Artikel 19: Boeteclausule

 1. Indien de Ondernemer de bepaling van artikel 3, artikel 4 lid 1, artikel 6, artikel 7, artikel 8, artikel 9 lid 2, artikel 12 lid 2, artikel 13, artikel 17, artikel 18 lid 3 en 4 en artikel 20 lid 5 van deze voorwaarden en/of artikel 2 lid 10 en 11 van de Raamovereenkomst overtreedt, verbeurt de Ondernemer, door de enkele overtreding, ten behoeve van Gildewerk c.s. een terstond, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is, opeisbare boete van € 1.250,– (zegge: twaalfhonderdvijftig euro) voor iedere overtreding en een bedrag ad € 250,– (zegge: tweehonderdvijftig euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Gildewerk c.s. om van de Ondernemer vergoeding te vorderen van schade, welke dit boetebeding, voor zover aan haar uitgekeerd, te boven gaat.

 

Artikel 20: Overige bepalingen

 1. Bepalingen die naar hun aard en strekking bestemd zijn om na de beëindiging van de Raamovereenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van de Raamovereenkomst gelden en van toepassing.
 2. Indien één of meer van de bepalingen in de Raamovereenkomst ongeldig, in strijd met de wet of niet afdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling volgt.
 3. De kopjes, in de Raamovereenkomst bij de verscheidene artikelen gebruikt, zijn alleen bedoeld voor gemaksdoeleinden en ter verwijzing en zullen geen uitwerking en betekenis hebben op de duiding van de Raamovereenkomst en kunnen niet in aanmerking worden genomen bij de interpretatie daarvan.
 4. Kennisgevingen die Partijen eventueel op grond van de Raamovereenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk dan wel per e-mail plaats.
 5. Persberichten en openbare mededelingen over de Raamovereenkomst en/of Nadere overeenkomsten zullen door Partijen in onderling overleg aan derden worden verstrekt.
 6. Wijzigingen en/of aanvullingen op de Raamovereenkomst hebben slechts rechtskracht indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door Partijen zijn ondertekend.

 

 

EU Soap Quality System (SQS)
Onderdeel van Gildewerk Quality Systems B.V.
KvK Nummer: 34345148
A. Hofmanweg 41
2031 BH Haarlem
Nederland

Lid van